گام اول

در یادگیری زبان فارسی، گام اول بسیار مهم و حیاتی است. در این گام، فارسی‌آموز باید با زبان فارسی مأنوس شود تا از یادگیری آن لذّت ببرد. اگر فارسی‌آموز، از ابتدا، تصویر شفاف و روشنی از زبان فارسی پیدا کند، آن را باسرعت و لذّت فراوان یادمی‌گیرد. گام اول کتابی است که با همین هدف و با اتکاء به تجربة چندین سالة آموزگاران و استادان زبان فارسی، در داخل و خارج از ایران، تألیف شده است. مهم‌ترین هدف کتاب این است که فارسی‌آموز از ابتدا زبان فارسی را بکار ببرد. همة تکلیف‌های کتاب، ارتباطی هستند؛ زیرا انجام هر یک از آنها مستلزم یک کنشِ زبانیِ هدفمند است. گام اول، زبان‌محور است و از ابتدا به همة مهارت‌های زبان توجه می‌کند. این کتاب، در طول 40 تا 60 ساعت آموزشی، فارسی‌آموز را با واژه‌ها، کارکردها، مفاهیم و ساخت‌های پایه و پربسامد زبان فارسی آشنا می‌کند. در گام اول، زبان فارسی از طریق بکارگیری آن آموخته می‌شود و فارسی‌آموز در پایان کتاب، می‌تواند به زبان فارسی حرف بزند، بخواند و حتی بنویسد. گام اول را با لذت بردارید، زیرا شروع هر کار نصف آن است.

کتاب‌های مجموعه