منیره شهباز

تجارب کاری و علمی خانم منیره شهباز به قرار زیر است:
  • کارشناس در معاونت آموزش و پژوهش بنیاد سعدی
  • مؤلف مجموعۀ لذت خواندن (سرپرست نویسندگان)، مجموعۀ مینا و مجموعۀ ایرانشناسی
  • مؤلف مقاله‌هایی در زمینه‌های کلی تحلیل کتاب، دستور، آزمون‌سازی و مراحل زبان‌آموزی
  • دارندۀ مدرک کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دانشگاه علامه طباطبایی
  • در حال تحصیل در مقطع دکتری رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان از دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضویت در کارگروه آزمون‌های آمفا و داتفا
  • دارای تجربۀ حدود 200 ساعت تدریس در دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت زبان‌آموزی و تربیت‌مدرس

کتاب‌های منیره شهباز