شیراز 1

شیراز 1 چاپ‌شده
مجموعۀ آموزش زبان فارسی «شیراز» یک مجموعۀ 4 جلدی چهارمهارتی است که با هدف آموزش زبان فارسی در مدارس متوسطه و به طور مشخص مدارس عرب‌زبان تدوین شده است. هر چند سایر فارسی‌آموزان نیز می‌توانند برای یادگیری زبان فارسی از آن استفاده کنند. جلد نخست این مجموعه مناسب فارسی‌آموزان سطح مقدماتی و سه جلد دیگر به ترتیب برای فارسی‌آموزان سطوح پیش‌میانی، میانی و فوق‌میانی در نظر گرفته شده است. هر جلد این مجموعه شامل 18 درس است که در قالب 6 بخش ارائه می‌گردد. ساختار هر بخش به شرح زیر است:
 1. آماده‌سازی
 2. درس اول: واژه، دستور، گفتگو، تلفظ
 3. درس دوم: واژه، دستور، گفتگو، تلفظ
 4. درس سوم: شنیدن، صحبت‌کردن، خواندن، نوشتن
 5. مرور

از مهم‌ترین ویژگی‌های مجموعه‌ی شیراز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 1. با توجه به اینکه جامعه‌ی هدف این مجموعه، فارسی‌آموزان عرب‌زبان هستند و میان نویسه‌های فارسی و عربی تشابه فراوانی وجود دارد، رویکرد این مجموعه به آموزش حروف و صداها، تمرکز بر برجسته‌سازی موارد تشابه و اختلاف در زبان فارسی و عربی بوده است. به این منظور، پیش از آغاز دروس کتاب اول، در بخش «حرف‌ها و صداها»، نمایی از تمامی نویسه‌ها و تلفظ آنها داده شده است. از ویژگی‌های این بخش آن است که واژه‌های نمونه به همراه تصویر ارائه شده‌اند تا این بخش برای فارسی‌آموزان معنادارتر و عینی‌تر شود. آموزش حروف و صداها در این کتاب، به این نمای کلی محدود نمی‌شود و در درس‌های اول و دوم هر بخش در قسمتی تحت عنوان «تلفظ»، تمایزهایی که میان تلفظ حروف در فارسی و عربی وجود دارد همراه با مثال‌های مختلف آموزش داده خواهد شد. در انتهای صفحه‌ی «تلفظ»، یک داستانک تصویری با مکالمه‌هایی کوتاه و ساده در نظر گرفته شده تا تلفظ حروف مورد نظر در قالبی جذاب ارائه و تمرین شود.
 2. در این مجموعه، گونۀ گفتاری زبان فارسی همزمان با گونۀ نوشتاری آموزش داده می‌شود و به طور مشخص در صفحات «گفتگو»، «شنیدن» و «صحبت‌کردن» گونه‌ی گفتاری مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.
 3. آموزش دستور در این مجموعه، همراه با تصویر و به صورت غیرمستقیم است. محتوای استفاده‌شده در بخش «دستور» همراستا با محتوای واژگانی و کارکردی آن بخش است و در اغلب موارد با ماجراهای داستانی بخش «گفتگو» در هر درس ارتباط دارد.
 4. کارکردهای زبانی در بخش «گفتگو» ارائه شده‌اند. در درس‌های اول و دوم هر بخش صفحه‌ای تحت عنوان «گفتگو» وجود دارد و شامل یک موقعیت داستانی منسجم در قالب سه یا چهار گفتگوی کوتاه است. این گفتگوها علاوه بر پوشش کارکرد/ کارکردهای مورد نظر درس، محتوای واژگانی و دستوری درس را نیز در برمی‌گیرند.
 5. فعالیت‌های تمرینی این مجموعه بر مبنای رویکرد ارتباطی و تکلیف‌محور تدوین و اغلب آنها به صورت فعالیت‌هایی تعاملی و با عنوان‌های تمرین‌های «دونفره» یا «گروهی» ارائه شده‌اند.
 6. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه، درنظرگرفتن شخصیت‌های داستانی ثابت در کل مجموعه و تصویرسازی آنها به منظور جذابیت و همراهی دانش‌آموزان بوده است.
 7. هر بخش این مجموعه، با یک صفحۀ «آماده‌سازی» آغاز و با صفحه‌ای با عنوان «مرور و تمرین» به پایان می‌رسد. صفحه‌ی «آماده‌سازی» شامل یک فعالیت ساده‌ی تصویری است که فارسی‌آموزان را برای ورود به آن بخش آماده می‌کند. در پایان هر بخش نیز به منظور یادآوری و مرور مطالب آموخته‌شده، تمرین‌هایی ارائه گردیده است. آخرین فعالیتی که در این قسمت گنجانده شده، گوش‌دادن به یک موسیقی است که شعر آن با توجه به محتوای آن بخش نوشته شده و فارسی‌آموزان می‌توانند با گوش‌دادن به آن و هم‌خوانی‌اش در کلاس، آموخته‌هایشان در آن بخش را تثبیت کنند.
 8. در انتهای کتاب یک واژه‌نامه‌ی فارسی- انگلیسی- عربی ارائه شده است. در این قسمت، فارسی‌آموزان می‌توانند معادل عربی و انگلیسی واژه‌های به کار رفته در کتاب را پیدا کرده و تلفظ درست آنها را ملاحظه نمایند.

حرف‌ها و صداها

صفحۀ 2، تمرین 1
صفحۀ 2، تمرین 2
صفحۀ 2، تمرین 3 الف
صفحۀ 3، تمرین 3
صفحۀ 4، تمرین 1
صفحۀ 5، تمرین 1
صفحۀ 5، تمرین 2 الف
صفحۀ 5، تمرین 2 ب
صفحۀ 6، تمرین 1 الف
صفحۀ 6، تمرین 2 الف
صفحۀ 7، تمرین 1
صفحۀ 8، تمرین 1
صفحۀ 9، تمرین 1
صفحۀ 2، تمرین 9 الف
صفحۀ 9، تمرین 9 ب
صفحۀ 10، تمرین 1 الف
صفحۀ 10، تمرین 1 ب
صفحۀ 10، تمرین 2

صفحۀ 16، تمرین 1 الف
صفحۀ 16، تمرین 2 الف
صفحۀ 16، تمرین 2 ب
صفحۀ 16، تمرین 2 پ
صفحۀ 17، تمرین 1
صفحۀ 18، تمرین 1
صفحۀ 19، تمرین 1
صفحۀ 19، تمرین 2 الف
صفحۀ 19، تمرین 2 ب
صفحۀ 20، تمرین 1 الف
صفحۀ 20، تمرین 2 الف
صفحۀ 20، تمرین 2 ب
صفحۀ 21، تمرین 1
صفحۀ 22، تمرین 1
صفحۀ 23، تمرین 1
صفحۀ 23، تمرین 2 الف
صفحۀ 23، تمرین 2 ب
صفحۀ 24، تمرین 2 الف
صفحۀ 24، تمرین 2 ب

صفحۀ 30، تمرین 1 الف
صفحۀ 30، تمرین 2 الف
صفحۀ 30، تمرین 2 ب
صفحۀ 31، تمرین 1
صفحۀ 32، تمرین 1
صفحۀ 33، تمرین 1
صفحۀ 33، تمرین 2 الف
صفحۀ 33، تمرین 2 ب
صفحۀ 34، تمرین 1 الف
صفحۀ 34، تمرین 2 الف
صفحۀ 35، تمرین 1
صفحۀ 36، تمرین 1
صفحۀ 37، تمرین 1
صفحۀ 37، تمرین 2 الف
صفحۀ 37، تمرین 2 ب
صفحۀ 38، تمرین 1 الف
صفحۀ 38، تمرین 1 ب
صفحۀ 38، تمرین 2

صفحۀ 44، تمرین الف
صفحۀ 45، تمرین 1
صفحۀ 46، تمرین 1
صفحۀ 47، تمرین 1
صفحۀ 47، تمرین 2 الف
صفحۀ 47، تمرین 2 ب
صفحۀ 48، تمرین الف
صفحۀ 49، تمرین 1
صفحۀ 50، تمرین 1
صفحۀ 51، تمرین 1
صفحۀ 51، تمرین 2 الف
صفحۀ 51، تمرین 2 ب
صفحۀ 52، تمرین الف
صفحۀ 52، تمرین ب
صفحۀ 52، تمرین پ

صفحۀ 58، تمرین 1
صفحۀ 59، تمرین 1
صفحۀ 60، تمرین 1
صفحۀ 61، تمرین 1
صفحۀ 61، تمرین 2 الف
صفحۀ 61، تمرین 2 ب
صفحۀ 62، تمرین الف
صفحۀ 63، تمرین 1
صفحۀ 64، تمرین 1
صفحۀ 65، تمرین 1
صفحۀ 65، تمرین 2 الف
صفحۀ 65، تمرین 2 ب
صفحۀ 66، تمرین الف
صفحۀ 66، تمرین ب
صفحۀ 66، تمرین پ

صفحۀ 72، تمرین 1
صفحۀ 73، تمرین 1
صفحۀ 74، تمرین 1
صفحۀ 75، تمرین 1
صفحۀ 75، تمرین 2 الف
صفحۀ 75، تمرین 2 ب
صفحۀ 76، تمرین 1 الف
صفحۀ 77، تمرین 1
صفحۀ 78، تمرین 1
صفحۀ 79، تمرین 1
صفحۀ 79، تمرین 2 الف
صفحۀ 79، تمرین 2 ب
صفحۀ 80، تمرین 1 الف
صفحۀ 80، تمرین 1 ب
صفحۀ 80، تمرین 2 الف
صفحۀ 80، تمرین 2 ب

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط