غلامحسین رضاپور

  • کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی از دانشگاه علامه طباطبائی

  • مدرس دوره‌های آموزش زبان فارسی عمومی در مرکز آزفای دانشگاه علامه طباطبائی

  • مدرس دوره‌های آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه در مرکز دانشگاه علامه طباطبائی

  • مدرس دوره‌های تربیت مدرس در دانشگاه علامه طباطبائی و بنیاد سعدی

  • عضویت در کاگروه آزمون‌سازی آمفا

  • مؤلف کتاب‌های آمادگی آمفا (4 جلدی، خواندن آمفا)

  • مؤلف کتاب جملات کاربردی زبان فارسی

  • عضو گروه مؤلفین مجموعۀ لذت خواندن (4 جلدی، ویژۀ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی تا پیشرفته)

  • عضو گروه مؤلفین مجموعۀ شیراز (4 جلدی، ویژۀ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی تا پیشرفته و دانش‌آموزان مدارس لبنان)

کتاب‌های غلامحسین رضاپور