آموزش کاربردی واژه

مجموعۀ «آموزش کاربردی واژه‌» به آموزش واژه‌ها و عبارات پرکاربرد زبان فارسی که در بافت واقعی زبان استفاده می‌شوند، می‌پردازد و در سه جلد تألیف شده است. در جلد اول و دوم که ویژۀ‌ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی و پیش‌میانی است، حدود 1600 واژه و عبارت‎ عینیِ پربسامد آموزش داده ‎می‏‌شود. هر جلد شامل 30 درس است که در 6 حوزۀ واژگانی دسته‎بندی شده‌اند و در مجموع 12 حوزۀ واژگانی مختلف را ‌پوشش می‌دهد. جلد سوم این مجموعه برای فارسی‌آموزان سطح میانی و فوق‌میانی تألیف شده است که بیش از 1300 واژۀ مفهومی و انتزاعی ‌را با دو رویکرد صریح و ضمنی آموزش می‎دهد. این کتاب، به لحاظ ساختار و محتوا با دو جلد پیشین بسیار متفاوت است و برای زبان‌‎آموزانی مناسب است که می‎خواهند برای آزمون‌های رسمی زبان فارسی و ورود به دانشگاه‌های ایران آماده شوند. آنها در این جلد می‌توانند با واژه‌‏های عمومی و نیمه‌تخصصی بسیاری آشنا شوند.

کتاب‌های مجموعه