چارچوب

«چارچوب» مجموعه‌ای 3 جلدی است که با هدف آموزش دستور زبان فارسی برای سطوح مقدماتی- پیش‌میانی، میانیفوق-میانی و پیشرفته برای فارسی‌آموزان خارجی طراحی شده است. با توجه به این‌که این کتاب بر تمام مهارت‌های زبانی توجه داشته است، می‌تواند به عنوان محتوایی مستقل برای آموزش زبان فارسی در یک دورۀ آموزشی درنظر گرفته شود. مهمترین ویژگی مجموعۀ چارچوب این است که بر پایه رهیافت‌های علمی، برآمده از آخرین دستاوردها، تدوین شده است و نخستین کتابی است که زبان فارسی را بر اساس «دستور آموزشی» تدریس می‌کند. در این مسیر، برای آموزش دستور بر نقش و کاربرد آن در «ارتباط» تمرکز دارد و شما می‎توانید به خوبی رابطۀ «کارکرد»، «معنا» و «صورت» را در این مجموعه مشاهده ‌کنید.

کتاب‌های مجموعه