دستور سادۀ زبان فارسی

کتاب «دستورسادۀ زبان فارسی» کتابی است مرجع و مناسب برای رفع نواقص و کاستیهای دانش دستوری استادان و دانشجویان خارجی. در این کتاب دستور با تمرکز بر ارتباط «صورت»، «معنا» و «کارکرد» برای هر ساخت زبانی توضیح داده شده و موضوعات و مفاهیم دستوری با زبانی ساده و قابل فهم ارائه شده و برای درک بهتر هر کارکرد یا توضیح موارد خاص و استثناء ها ، نمونه‌های آسان و متناسب با گفتارِ امروزِ زبان فارسی آورده شده‌است. همچنین برای تمرین و تثبیت موضوعات آموخته شده «مجموعۀ چارچوب» متناظر با این کتاب تولید شده‌است. طبقه‌بندی ساده و روشن موضوعات دستوری در بخش فهرست به استادان و دانشجویان کمک میکند تا به‌سرعت و به‌راحتی موضوع مورد سؤال خود را از آن پیدا کنند و مطالعه کرده و بیاموزند. این کتاب برای سطح پیشرفته C1 و C2 مناسب است.

مؤلفان کتاب