جملات کاربردی زبان فارسی

کتاب جملات کاربردی بر اساس برنامه درسی موقعیتی نوشته شده است که در آن 700 جمله کاربردی زبان فارسی در 18 موقعیت آورده شده‌است؛ جملاتی معمولاً فارسی‌زبان‌ها در هر موقعیت بیشتر از آنها‌ استفاده می‌کنند. این برای سفر، یادگیری فارسی با اهداف ویژه و یادگیری موقعیتی زبان فارسی مفید خواهد بود.

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط