آموزش کاربردی واژه 2

آموزش کاربردی واژه 2 چاپ‌شده
جلد دوم از مجموعۀ آموزش کاربردی واژه، همانند جلد اول ویژۀ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی و پیش‌میانی است و به لحاظ طراحی، تصویرگری و گزینش واژه‌ها، شباهت زیادی به جلد اول دارد و به لحاظ محتوا نیز ادامۀ جلد اول محسوب می‎شود. این کتاب نیز، به‌طور علمی و با ظرافت، تفاوت‌های گفتاری و نوشتاری زبان فارسی را معرفی می‎کند و زبان‌آموزان را برای کاربرد آن در جامعۀ فارسی زبان آماده می‌سازد؛ همچنین، هر چهار مهارت‌ زبانی مدنظر بوده است، به طوری که می‌توان از آن در یک دورۀ آموزشی به عنوان کتاب اصلی بهره برد.
محتوای جلد دوم مشتمل بر 6 حوزۀ واژگانی با عنوان‌های دنیای اطراف ما، کار- تحصیل- سفر، سرگرمی‎ها، کاربرد اجتماعی زبان، زبان (1) و زبان (2) است که مجموعاً 30 درس را تشکیل می‏‌دهند؛ به این ترتیب که هر حوزه، شامل 5 درسِ چهار صفحه‏‌ای و یک تمرینِ مرور در انتهای آن است. ترتیب ارائۀ تمرین‌ها از نوع تشخیصی به تولیدی است که در نهایت زبان‌آموز موفق می‌شود در تمرین «دربارۀ شما» با واژه‌های جدیدی که آموخته است دربارۀ زندگی واقعی خود صحبت کند.

درس 0

درس 1: کشورِ من - بخش «گوش کنید»
درس 2: شهرِ من - بخش «گوش کنید»
درس 3: در شهر و نشانی‌دادن - بخش «گوش کنید»
درس 4: حمل و نقل - بخش «گوش کنید»
درس 5: ارتباطات و رسانه - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 1 - بخش «گوش کنید»

درس 6: تحصیل (1) - بخش «گوش کنید»
درس 7: تحصیل (2) - بخش «گوش کنید»
درس 8: کار (1) - بخش «گوش کنید»
درس 9: کار (2) - بخش «گوش کنید»
درس 10: سَفَر - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 2 - بخش «گوش کنید»

درس 11: ورزش - بخش «گوش کنید»
درس 12: هُنر - بخش «گوش کنید»
درس 13: تئاتر، سینما، موسیقی - بخش «گوش کنید»
درس 14: عَلاقه‌مندی‌ها - بخش «گوش کنید»
درس 15: اوقات فراغت - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 3 - بخش «گوش کنید»

درس 16: عبارت‌ها و پرسش‌های مُتداول - بخش «گوش کنید»
درس 17: دَرخواست کردن - بخش «گوش کنید»
درس 18: پیشنهاد کردن، اِظهار نظر کردن، توصیه کردن - بخش «گوش کنید»
درس 19: تعارف کردن، عُذرخواهی کردن - بخش «گوش کنید»
درس 20: گفت‌وگوی تلفنی - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 4 - بخش «گوش کنید»

درس 21: واژه‌های پُرکاربرد در دَستور زبانِ فارسی - بخش «گوش کنید»
درس 22: اِسم - بخش «گوش کنید»
درس 23: فِعل - بخش «گوش کنید»
درس 24: ضَمیر - بخش «گوش کنید»
درس 25: صفت - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 5 - بخش «گوش کنید»

درس 26: قید - بخش «گوش کنید»
درس 27: حُروفِ اضافه و کاربردهایِ آن - بخش «گوش کنید»
درس 28: حُروفِ ربط و کاربردهایِ آن - بخش «گوش کنید»
درس 29: وَند - بخش «گوش کنید»
درس 30: فارسی نوشتاری و گفتاری - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 6 - بخش «گوش کنید»

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط