آموزش کاربردی واژه 1

آموزش کاربردی واژه 1 چاپ‌شده
جلد اول از مجموعۀ آموزش کاربردی واژه، ویژۀ‌ فارسی‌آموزان سطح مقدماتی و پیش‌میانی است که با تصویرگری مبتنی بر واقعیت، واژه‌‎های عینی و پربسامد را آموزش می‌دهد؛ به طور علمی و با ظرافت، تفاوت‌های گفتاری و نوشتاری زبان فارسی را معرفی می‌کند و زبان‌آموزان را برای کاربرد آن در جامعه فارسی زبان آماده می‌سازد. از آنجایی که در این کتاب به آموزش تمام مهارت‌های زبانی پرداخته شده است، می‌توان از آن در یک دورۀ آموزشی به عنوان کتاب اصلی برای آموزش زبان فارسی بهره برد.
این کتاب مشتمل بر 6 حوزۀ واژگانی با عنوان‌های اطلاعات مقدماتی، انسان، خانه، زندگیِ روزمره، خوردنی‌ها و طبیعت است که در مجموع 30 درس را تشکیل می‏‌دهند؛ به این ترتیب که هر حوزه، شامل 5 درسِ چهار صفحه‏‌ای و یک تمرینِ مرور در انتهای آن است. ترتیب ارائۀ تمرین‌ها از نوع تشخیصی به تولیدی است که در نهایت زبان‌آموز موفق می‌شود در تمرین «دربارۀ شما» با واژه‌های جدیدی که آموخته است دربارۀ زندگی واقعی خود صحبت کند.

درس 0

درس1: سلام و احوال‌پرسی- بخش «گوش کنید»
درس2: کِشورها و مِلیّت‌ها - بخش «گوش کنید»
درس 3: اعداد و زمان - بخش «گوش کنید»
درس 4: تَقویم - بخش «گوش کنید»
درس 5: پُرکردن فرم و اِطلاعاتِ شخصی - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 1 - بخش «گوش کنید»

درس 6: خانوادۀ من - بخش «گوش کنید»
درس 7: بَدن انسان و افعال حَرکتی - بخش «گوش کنید»
درس 8: توصیفِ ویژگی‌هایِ ظاهری - بخش «گوش کنید»
درس 9: توصیفِ خصوصیاتِ شخصیتی - بخش «گوش کنید»
درس 10: بیانِ احساسات - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 2 - بخش «گوش کنید»

درس 11: خانه و بخش‌هایِ آن - بخش «گوش کنید»
درس 12: اتاقِ پذیرایی - بخش «گوش کنید»
درس 13: آشپزخانه - بخش «گوش کنید»
درس 14: اتاقِ خواب و سرویس بهداشتی - بخش «گوش کنید»
درس 15: خانه‌داری - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 3 - بخش «گوش کنید»

درس 16: کارهایِ روزانه - بخش «گوش کنید»
درس 17: پوشاک 1 - بخش «گوش کنید»
درس 18: پوشاک 2 - بخش «گوش کنید»
درس 19: خریدِ پوشاک - بخش «گوش کنید»
درس 20: سلامتی - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 4 - بخش «گوش کنید»

درس 21: میوه و سبزیجات - بخش «گوش کنید»
درس 22: موادِ غذایی - بخش «گوش کنید»
درس 23: وعده‌هایِ غذایی - بخش «گوش کنید»
درس 24: آشپزی - بخش «گوش کنید»
درس 25: رِستوران - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 5 - بخش «گوش کنید»

درس 26: پَدیده‌هایِ طَبیعی - بخش «گوش کنید»
درس 27: آب و هوا - بخش «گوش کنید»
درس 28: حَوادثِ طبیعی - بخش «گوش کنید»
درس 29: حِیوانات - بخش «گوش کنید»
درس 30: پرندگان، حشرات و گیاهان - بخش «گوش کنید»
مرور حوزۀ 6 - بخش «گوش کنید»

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط