خواندن آمفا 2

هر مهارت زبانی، زیرمهارت‌هایی دارد که نوع‌ خواندن و ادراک ما از متن را تحث تأثیر قرار می‌دهد. در این 4 مجلد،12 زیرمهارت خواندن در قالب دوازده فصل (هر جلد سه فصل) ارائه می‌شود که هر فصل شامل 9 متن است که فقط و فقط به یک زیرمهارت خواندن می‌پردازد. این کتب در راستای آماده‌سازی فارسی‌آموزان / غیرفارسی‌زبانان برای آزمون‌های بین‌المللی زبان فارسی، مخصوصاً آمفا تهیه و تدوین شده‌اند.

مؤلفان کتاب

کتاب‌های مرتبط